سوالات مربوط به زبان شناسي

   1-    دليل پيچيدگي زبان چيست؟

2-    به کمک کدام ويژگي زبان مي توان جملات نامحدود ساخت؟

3-    لهجه به کدام يک از شکل هاي زبان گفته مي شود؟

4-    مقصود از ارتباط زباني عمدتاً....................از يک فرد به افراد ديگر است.

5-    مهّم ترين ويژگي زبان انسان ...........................آن است.

6-    گويش به کدام يک از شکل هاي زبان گفته مي شود؟

7-    يکي از دشواري هاي شناخت زبان ...........................و ................بيش حدّ آن است.

8-    مقصود از ارتباط زباني در تعريف زبان چيست؟

9-    با ذکر دو مثال قابليّت هاي زبان را در زندگي روزمرّه بنويسيد.

10- عبارت« آب  تب کرد » به سبب کدام ويژگي زبان انسان ايجاد مي شود؟

11- گويش واعظان مربوط به کدام يک از انواع گويش هاي زباني مي شود؟

      1- جغرافيايي           2- اجتماعي                    3- تاريخي                 4-  معيار

    12- کدام يک از زبان هاي زير تک ساختي نيست؟

     1- زبان رايانه         2- زبان زنبور عسل       3- زبان انسان    4- زبان رياضييات

    13- وجه اشتراک و اختلاف «لهجه » با « گويش» چيست؟

    14- به شکلي از زبان که در آن فقط تلفظ تغيير مي کند .....................مي گويند.

    15- زبان يک نظام است و کار اصلي آن ..............................مي باشد.

    16- ويژگي زايايي زبان چه اهميّتي دارد؟

   17- گونه به کدام شکل زبان گفته مي شود؟

   18- فارسي حرف زدن يک ترک مربوط به کدام شکل زبان مي شود؟

   19- طريقه ي حرف زدن يک متهّم نزد قاضي دادگاه مربوط به کدام شکل زبان مي شود؟

   20 – يکي از مشکلات شناخت زبان را بنويسيد.

   21- دليل پيچيدگي زبان چيست؟

   22- چرا استفاده از زبان براي ما ساده تر از شناخت آن است؟

   23-چرا زبان يک پديده ي گسترده است؟

   24- عبارت هاي زير مربوط به کدام يک از مشکلات شناخت زبان مي شود؟

   الف – زبان در برگيرنده ي ذهن انسان همراه با تمام رازو رمزهاي حيات مادي ومعنوي او – چه در سطح فردي وچه در سطح اجتماعي -است.

  ب- زبان دربرگيرنده ي همه ي جلوه هاي ديگر هستي ؛خواه پديده ها و جلوه هاي انساني ،خواه اجتماعي وخواه طبيعي، مي باشد.

 25- در عبارت زير نشانه ها را مشخص کنيد.

   « ساده ترين پارچه ي مغازه اين مي باشد.»

26- نشانه چيست؟

27- به هر لفظي که در جمله معنايي داشته باشد ...................گفته مي شود.

 28- گويش زمان قاجار مربوط به کدام يک از انواع گويش مي شود؟

 29 – يک گويش جغرافيايي نام ببريد.

 30- به آن شکل از زبان که در موقعيّت وجاي خاصي از آن استفاده مي شود ................. مي گويند.

 31- زبان را تعريف کنيد.

 32-«نظام بودن زبان » يعني چه؟

                               

 

سوالات مربوط به املا وبياموزيم

 

1- آوردن نقش نماي اضافه ( ِ ) باعث اختصار در کلام مي شود با توجه به اين مطلب جمله هاي زير را مختصر نماييد.

الف- حسين کتاب دارد من کتاب را خواندم.        ب- در باغچه گل روييده است گل زيباست.

2- املاي کدام کلمه مناسب تر است؟

1- رأي             2- مؤسس          3- جزءِ            4- سائِل

3- دو فايده از فوايد املاي تقريري را بنويسيد.

4- عبارات زير را ويرايش کنيد.

الف- از فرمايشات جناب عالي بهره برديم.

ب- من گاهاً به او سر مي زنم.

5- مثالي بزنيد که در آن رعايت نقش نماي اضافه الزامي باشد.

6- خط نوشتن با دست را اصطلاحاً چه مي نامند؟

7- چرا کاربرد واژه ي « پيشنهادات » در زبان فارسي نادرست است؟

8- همزه در کدام يک از مثال هاي زير به حرکت کسره نياز ندارد؟

   الف- قائم                 ب- جزء اوّل

9- خطّ معيار چه خطّي است؟ چرا؟

10- کلماتي مثل « گاهاً» و « ناچاراً» درست است يا نادرست ؟ چرا؟

11- جمله ي زير را ويرايش کنيد.

«معلمان محترمه ي دبستان دخترانه ي الزهرا با مدير آموزش وپرورش ديدار کردند و در مسائل مربوطه با هم تبادل نظر نمودند ، در اين جلسه چند بيت از ديوان شاعره ي معاصر پروين اعتصامي خوانده شد.»

12- کدام يک از گزينه هاي زير نادرست است؟

1) مدينه ي فاضله           2- مکّه ي مکرّمه           3- پژوهشگر محترمه        4- اين جانبه

13- غلط هاي نوشته ي زير را اصلاح کنيد.

« شهردار پيشنهاداتي در زمينه ي زيباسازي شهر به شوراي اسلامي ارائه داد . و شورا پس از تحقيقات در مورد وضعيّت مالي شهرداري و اخذ گزارشاتي از کارشناسان بعضي از آن ها را پذيرفت.»

14- کدام يک از کلمات زير نادرست است ؟ کاربرد درست آن ها را بنويسيد.

« زباناً – جاناً – اتفاقاً – اصلاً – دوماً – ناچاراً – استثناً»

15- عبارت زير را ويرايش کنيد.

« پيامبر بزرگ اسلام (صلي الله) در همه ي کارها با اصحاب خود مشورت مي نمودند.»

16- در کدام يک از ترکيب هاي اضافي مشخص شده رعايت نقش نماي اضافه الزامي است؟

1- حسين با لب تشنه به ميدان رفت.              2- محمد با توپ بازي بر سر حسن زد.

3- جناب عالي بايد به حرف هاي ما توجه کني.3-پيامبر(ص) فرمودند:به فرزندان خوداسب سواري بياموزيد.

 

 

سوالات مربوط به نگارش

 

1- غرض از مقايسه کردن چيست؟

2- عبارت زير را نشانه گذاري کنيد.

« مجتبي مينوي به سال 1282 هـ ش در تهران متولد شد و خاندانش از علماي طراز اوّل تهران بودند.»

3- در تبديل گفتار به نوشتار به چه نکاتي بايد توجّه کرد؟

4- به نوشته ي زير اصطلاحاً نگارش....................مي گوييم زيرا.........................

« گل ها پشت سر هم در باغچه ايستاده بودند و به پروانه ها سلام مي کردند که ناگهان آسمان به گريه افتاد.»

5- يک شب مهتابي را توصيف کنيد.

6- زبان به اعتبار بيان به چند دسته تقسيم مي شود؟

7- نوع نگارش نوشته ي زير علمي است يا ادبي ، علّت آن را بنويسيد.

8- بيان تفاوت ها وشباهت ها ي دو امر با کدام يک از راههاي پروراندن معاني ميّسر مي شود؟

9- عبارت زير را که زبان عاميانه است به زبان نوشتاري برگردانيد.

« يکي بود يکي نبود در يه بيشه ي سرسبز وقشنگ چند تا حيوون با مهربوني دور هم زندگي مي کردن.»

10- درباره ي روز عاشورا متني توصيفي بنويسيد.

11- عبارتي به دلخواه به زبان گفتاري بنويسيد و آن را به زبان نوشتاري تبديل کنيد.

12- رعايت نکات دستوري يک اثر به کدام يک از حوزه هاي ويرايش مربوط مي شود؟

 1- فنّي            2- تخصّصي         3- زباني وساختاري            4- هيچ کدام

13- درباره ي «شهر وروستا» مطلبي را به شيوه ي مقايسه در سه سطر بنويسيد.

14- هرگاه در نوشته اي لفظ ها به معناي روشن حقيقي خود به کار رفته باشند به زبان آن نوشته از نظر بيان...........................مي گويند.

15- با توجه به متن زير بيان نماييد که از کدام روش پروردن معاني و نوشته بهرگيري به عمل آمده است؟

« کلامي که از زيبايي و آراستگي لفظي عاري باشد اصلاً شعر نيست . زيرا شعر آفرينش زيبايي است . همان گونه که نقّاشي وپيکرتراشي آفرينش زيبايي به وسيله ي رنگ وفلز و سنگ است با اين تفاوت که مصالح کار شاعر واژه ها هستندکه برخلاف رنگ وسنگ داراي دو بُعداند..........»

16- ويرايش ساختاري وزباني چه جنبه هاي از يک نوشته را مورد ويرايش و بررسي قرار مي دهند؟

17- چهار تا از راههاي تمرين نويسندگي را نام ببريد.

18- هر نوشته بايد از چه جهاتي بايد مورد بازبيني قرار بگيرد؟

19- ويراستار چه کسي است؟

20 در عبارت زير چرا از [] قلاب استفاده شده است؟

من مردي طرّارم . [تو] اين زر به امانت داده اي.

سوالات مربوط به دستور زبان

1- گروه نهادي را در جمله هاي زير مشخص کنيد.

  الف) ديروز دوستانم به کوهنوردي رفتند.      ب) مردم زيادي را به سالن هاي ورزشي کشاندند.

2- با توجه به فعل « شناخته بوديم » به سوالات زير پاسخ دهيد.

الف) بن مضارع آن را بنويسيد.                  ب) اول شخص جمع ماضي نقلي آن را بنويسيد.

3- در کدام يک از سه جمله ي زير کلمه ي« نهال»اسم جنس است؟

1- ديروز پدرم نهالي کاشت.    2- من هرروز نهال را آب مي دهم  3- کاشتن نهال يکي از بهترين کارهاست.

4- با دقّت در فعل هاي (شنيد ، رفت ، شکست ، ديد) فعلي دو وجهي انتخاب کنيد و آن را به عنوان نمونه در يک جمله به صورت ناگذر به کارببريد.

5- جمله ي سه جزئي با مسندي رابه دلخواه بنويسيد واجزاي اصلي آن را با نمودار مشخص کنيد.

6- با فعل « مي ترساند » جمله اي بنويسيد نام اجزاي اصلي آن را مشخص کنيد.

7- نوع و زمان فعل هاي زير را بنويسيد.

الف- ساخته باشند................ب- بنويسيم ..................ج- خوانده بودند.................د- مي گوييم...................

8- گذرا يا ناگذر بودن جمله هاي زير با دليل ثابت کنيد.

الف- من درس هاي خود را در مدرسه خواندم.

ب- امروز بچه ها با اتوبوس به مدرسه آمده بودند.

9- جدول زير را کامل کنيد.

فعل

مضارع اخباري

ماضي بعيد

آينده

دويدند

 

 

 

رفته ايد

 

 

 

10-ساخت اسم هاي زير را معلوم کند

الف- مسافرخانه.....................  ب- فرمايش.....................  ج- آهنگ..........................

11-خاص و عام بودن فعل هاي زير را مشخص کنيد.

  1- اسب........................   2- زهره ........................

12- جمع مکسر واژه هاي زير را بنويسيد.

1- زمان.........................  2- دعا............................

13- در جمله ي زير از مصدر داخل پرانتز فعل مناسب بسازيد.

 - مادر غذا را به کودک ( خوردن)

14- با فعل « خوراند » يک جمله بسازيد و اجزاي آن را مشخص کنيد.

15- گذرا وناگذر بودن افعال جمله هاي زير را مشخص کنيد سپس در صورت گذرا بودن نوع آن را مشخص کنيد.

1-او به گذشته ي خود مي نازد.       2- احمد به مدرسه رفت.  3- شهر تهران بسيار وسيع است.

16- مصدر « رسيدن » را گذرا کنيد وبن ماضي ومضارع و صفت مفعولي شکل هاي گذرا شده ي آن را بنويسيد.

17- با توجه به متن زير به سوالات داده شده پاسخ دهيد.

« شتر آهسته مي رود ... آبادي از پس گرمايي كه بر دشت نشسته است ، خود را نشان مي دهدآسمان گرفته و ابري است. خاربن ها به زمين چنگ زده اند شتر آهسته مي رود ، صبور وتشنه؛ پايش را‌آرام خم مي كند و سنگ ريزه ها از زير پاي باريك وبلندش سُر مي خورند.»

الف) « نشسته است »‌از نظر زمان نوع آن چه نوع فعلي است؟

ب)فعل « مي رود» از نظر گذر چه وضعيتي دارد؟

پ)نوع وا‍ژه ي « خاربن » را از نظر ساختمان بنويسيد.

18-سه جمله بنويسيد وكلمه ي «خانه» را يك بار به صورت اسم جنس ويك بار به صورت اسم ناشناس ويك بار به صورت اسم شناس به كار ببريد.

19- با واژهها ي « هنر ، باغ ،‌خوب و گل » چهار واژه ي مشتق بسازيد.

20- چرا كلمه ي « چهل چراغ » مركب به حساب مي آيد.

21- جدول زير را تكميل كنيد.

اسم

خاص وعام بودن

ساخت

شناس

قاسم آباد

 

مركب

 

انگيزه

عام

 

 

  22-واژه هاي زير با علامت جمع مناسب جمع ببنديد.

الف) سبزي            ب)عقاب            ج)بنده              د) پلنگ

23- در گروه هاي اسمي زير هسته ي گروه اسمي را مشخص كنيد.

الف)بزرگترين كتابخانه ي شهر                  ب) مدرسه ي شبانه روزي

24-اجزاي اصلي جمله ي زير را زير نمودار درختي مشخص كنيد.

 « دمشق بهترين وزيباترين شهر جهان است.»

25- از مصدر « برخاستن»‌فعل ماضي استمراري سوم شخص مفرد بسازيد.تاريخ : ۹۰/۰۹/۲۶ | 20 | نویسنده : سید ظهیر قادری |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.